Algemene Voorwaarden

 

 

  ARTIKEL 1 ALGEMEEN

  1.1 Definities
  a- Design by Carol: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Design by Carol onder nummer 70243395,      gevestigd aan Maria Austriastraat 136, 1088 EK Amsterdam.
  b- opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Design by Carol een overeenkomst sluit
  c- overeenkomst: de opdracht overeenkomst tussen de opdrachtgever en Design by Carol.
  1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Design by Carol. De toepasselijkheid van eventuele       inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

  ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  2.1 Een overeenkomst met Design by Carol komt tot stand wanneer er aan Design by Carol gegeven schriftelijk dan wel per mail akkoord is gegeven op de offerte. Na ontvangst       van de aanbetaling van opdrachtgever aan Design by Carol is de opdracht een feit.
  2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst met Design by Carol in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de    Algemene voorwaarden.
   2.3 Op alle overeenkomsten gesloten met Design by Carol is het Nederlandse recht van toepassing.

 

  ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

  3.1 Design by Carol zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment     bekende stand der wetenschap.
  3.2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Design by Carol het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3.3 Voor een optimale uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat zowel Design by Carol als de opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.  ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

  4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,       zullen  de Partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen.
  4.2 Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Design by  Carol   zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Design by Carol de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
  4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Design by Carol daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit     honorarium tot gevolg heeft.
  4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die de hogere kosten veroorzaken dan   waarop   bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
   4.6 Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Design by Carol zal de     opdrachtgever hierover informeren.

 

  ARTIKEL 5 PRIJZEN

  5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van Design by Carol worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief btw en excl. reiskosten.
  5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van Design by Carol zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals     verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden. Design by Carol behoudt het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen,     maar vóór de dag van levering, verhoging en één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhoging in kosten te brengen bij de opdrachtgever. Genoemde tarieven,   kortingen  en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten.
  5.3 Design by Carol behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven aan te passen.
  5.4 Mondelinge gemaakte afspraken en bedingen binden Design by Carol eerst nadat deze schriftelijk of per email door Design by Carol zijn bevestigd.

 

  ARTIKEL 6 BETALING

  6.1 Betaling dient te geschieden in 14 dagen na factuurdatum, op een door Design by Carol op de factuur aan te geven wijze.
  6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de gehele betaling over de nog openstaande bedragen wettelijke rente    verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

  ARTIKEL 7 Periodieke betaling

  7.1 Design by Carol heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

 

  ARTIKEL 8 PERSONAL SHOPPING

  8.1 Er is sprake van personal shopping wanneer Design by Carol de voorgestelde producten aanschaft voor de opdrachtgever.
  8.2  Met het schriftelijke akkoord op de “totaal lijst aankopen” geeft de opdrachtgever akkoord op het uitvoeren van de dienst.
  8.3 Design by Carol vraagt een voorschot van 100% van de aanschafwaarde van alle producten. Na ontvangst van de betaling van dit voorschot gaat Design by Carol over tot het     aankopen van de producten.
  8.4 Levertijden en prijzen die aangegeven zijn in de “totaal lijst aankopen” zijn een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden verleend.
  8.5 Indien tijdens het proces blijkt dat het voorschot niet voldoende is voor alle aankopen, dan bespreekt Design by Carol met de opdrachtgever de aanpak.
  8.6 Design by Carol is niet bevoegd om zonder akkoord van de opdrachtgever het aangegeven aankoop budget te overschrijden.
  8.7 Design by Carol heeft een breed netwerk van fabrikanten en groothandels. Design by Carol fungeert i.g.v. deze dienst als winkel. De opdrachtgever betaald de aankopen aan     Design by Carol.
  8.8 Design by Carol onderhoudt het contact met de leverancier van de producten. Levertijden worden door Design by Carol bewaakt.
  8.9 Het levermoment van de producten wordt in overleg met de opdrachtgever overeengekomen. Indien anders overeengekomen is Design by Carol niet aanwezig op het moment    van levering van de producten.
  8.10 In geval van een klacht neemt de opdrachtgever contact op met Design by Carol. Design by Carol neemt de klacht op met de fabrikant en is verantwoordelijk voor een goede     afhandeling richting opdrachtgever.

 

  ARTIKEL 9 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

  9.1 In het kader van de geleverde diensten van Design by Carol blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en     bestanden eigendom van Design by Carol, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
  9.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van Design by Carol openbaar te maken of te   verveelvoudigen.
  9.3 Design by Carol heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

 

  ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

  10.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Design by Carol aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan Design by Carol   worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Design by Carol niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
  10.2 Design by Carol is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Design by Carol is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of   onvolledige gegevens.
  10.3 Design by Carol is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  10.4 Indien Design by Carol desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de opdracht     waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
  10.5 Mocht Design by Carol tijdens het werk in een woning schade aanbrengen aan het interieur dan beschikt Design by Carol over een aansprakelijkheidsverzekering voor het   dekken van evt. kosten.

 

  ARTIKEL 11 OVERMACHT

  11.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Design by Carol geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
  11.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Design by Carol opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst    te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  11.3 Indien Design by Carol bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel     afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

 

  ARTIKEL 12 KLACHTENREGELING

  12.1 Klachten dienen 30 dagen na ontvangst van het geleverde per brief of mail kenbaar te zijn gemaakt aan Design by Carol.
  12.2 Indien een klacht gegrond is, zal Design by Carol de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen     werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Design by Carol worden aangepast tot een lager bedrag.

 

  ARTIKEL 13 OVERIGE BEPALINGEN

  13.1 Design by Carol is ten alle tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen
  13.2 Design by Carol behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm   van publiciteit, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.

 

 

   ARTIKEL 14 ANNULERING VAN OPDRACHTEN

  14.1. Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert voordat de leverancier met de uitvoering daar van is begonnen is de opdrachtgever gehouden om de, als gevolg daarvan,     bij de leverancier ontstane schade te vergoeden.
  14.2. Deze schade bestaat uit gederfde winst en gemaakte voorbereidingskosten waaronder de kosten van gereserveerde productie capaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen     diensten en opslag, begrepen zijn.
  14.3. Belangrijke wijzigingen in een met de leverancier gesloten overeenkomst worden aangemerkt als een annulering van de opdracht indien deze wijzigingen worden gevraagd   voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
  14.4. Verzoek om dergelijke wijzigingen wordt geïnterpreteerd als een nieuwe opdracht welke na bevestiging door de leverancier een nieuwe overeenkomst tot gevolg heeft.


 

 


Carol de Boer

Design by Carol

Amsterdam

Tel: +31 6 22 96 23 98

info@designbycarol.nl